Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...
blank
Trang chủ » Nghiệp Code » Hướng dẫn cài Let’s Encrypt Authority SSL cho môi trường DEV

Hướng dẫn cài Let’s Encrypt Authority SSL cho môi trường DEV

Yêu cầu: Có quyền quản trị tên miền.

Bước 1: Đăng kí SSL cho tên miền. Demo nhatky.h2c.us

Truy cập website: https://www.sslforfree.com/, nhập tên miền nhatky.h2c.us để tiến hành lấy chứng chỉ số.

blank

Chọn xác minh thủ công – Manually Verify Domain (DNS).

Bước 2: Xác nhận bản ghi TXT cho tên miền. Truy cập vào trang quản lý tên miền tạo bản ghi TXT theo yêu cầu, sau đó xác nhận lại và tải file cấu hình về.

blank

Bước 3: Tải file cấu hình do freeforssl trả về.Lúc này chúng ta sẽ nhận được 3 file: ca_bundle.crt, certificate.crt và private.key

Bước 4: Thêm vào file cấu hình vhost.conf đoạn sau và khởi động lại apache:

ServerName nhatky.h2c.us
Redirect permanent / https://nhatky.h2c.us/
ServerName nhatky.h2c.us
SSLEngine on
SSLCACertificateFile /Volumes/DATA/DEVELOPER/Hosting/.config/nhatky.h2c.us/ca_bundle.crt
SSLCertificateFile /Volumes/DATA/DEVELOPER/Hosting/.config/nhatky.h2c.us/certificate.crt
SSLCertificateKeyFile /Volumes/DATA/DEVELOPER/Hosting/.config/nhatky.h2c.us/private.key
DocumentRoot /Volumes/DATA/DEVELOPER/Hosting/nhatky.h2c.us/public_html
Directory "/Volumes/DATA/DEVELOPER/Hosting/nhatky.h2c.us/public_html"
Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
AllowOverride All
Require all granted

 

Hưởng thành quả:

blank

blank

Cương Phạm

Thêm bình luận