Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...
blank
Trang chủ » Góc Chia Sẻ » Fix lỗi clone source từ git

Fix lỗi clone source từ git

Mình tổng hợp các Fix một số lỗi khi clone source về từ SourceTree.
 
Lỗi 1: fatal: The remote end hung up unexpectedly
 
Giải quyết:
Lỗi này thường giải quyết bằng các tăng postBuffer là được
git config –global http.postBuffer 524288000
Lỗi 2: fatal: The remote end hung up unexpectedly
fatal: early EOF
fatal: index-pack failed
 
Giải quyết:
B1: Tắt chế độ nén của git: 
git config –global core.compression 0
B2: Clone lại repo theo lệnh
git clone –depth 1 <repo_URI>
Nếu lệnh trên hoạt động thì lấy lại toàn bộ các phần còn lại của git:
git fetch –unshallow 
Nếu có lỗi thì chạy tiếp lệnh:
git fetch –-depth=2147483647
Cuối cùng lấy toàn bộ dữ liệu từ git về
git pull –all
 
blank
Lỗi 3: fatal: The remote end hung up unexpectedly
fatal: early EOF
fatal: index-pack failed
 
Giải quyết:
Chạy 2 lệnh sau:
$ git config –global –add core.compression -1
$ git clone https://….
 
================================================================================
Lỗi 4: fatal: The remote end hung up unexpectedly
fatal: index-pack failed
error: RPC failed; result=56, HTTP code = 200
Completed with errors, see above.
 
Giải quyết:
 
Với Linux cần thêm các biến môi trường sau:
export GIT_TRACE_PACKET=1
export GIT_TRACE=1
export GIT_CURL_VERBOSE=1
Với Windows chạy các lệnh trong GIT
set GIT_TRACE_PACKET=1
set GIT_TRACE=1
set GIT_CURL_VERBOSE=1
blank

Cương Phạm

Thêm bình luận