Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...

Thiết lập laravel schedule tự động 20 giây

Mặc định Laravel cung cấp các method schedule cho khai báo Cronjob: Method Mô tả ->cron('* * * * *'); Run the task on a custom Cron schedule ->everyMinute(); Run the task every minute ->everyFiveMinutes(); Run the task every five minutes ...

Bạn có phải là 1 Web Developer?

Có thể bạn biết cách tạo ra một vài Website, nhưng đã đủ để bạn trở thành một Web Developer hay chưa? Sau đây là những dấu hiệu chứng tỏ rằng bạn là một Web Developer tuyệt vời. 0. Bạn sử dụng một Framework Bạn nghĩ rằng tự tay lập trình nên một...

Hướng dẫn cài Let’s Encrypt Authority SSL cho môi trường DEV

Yêu cầu: Có quyền quản trị tên miền. Bước 1: Đăng kí SSL cho tên miền. Demo nhatky.h2c.us Truy cập website: , nhập tên miền nhatky.h2c.us để tiến hành lấy chứng chỉ số. Chọn xác minh thủ công – Manually Verify Domain (DNS). Bước 2: Xác nhận...

Danh mục : Nghiệp Code

Trang chủ » Nghiệp Code

Sorry, there are no posts found on this page. Feel free to contact website administrator regarding this issue.