Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...
Trang chủ » Góc Chia Sẻ » Đồng bộ hóa thời gian trong CentOS 7

Đồng bộ hóa thời gian trong CentOS 7

Hôm nay đẩy code lên máy chủ để release phần kết nối với Firebase thì gặp lỗi này:

Kreait\Firebase\Exception\Database\DatabaseError : invalid_grant
at /home/pk.tapzap.net/public_html/vendor/kreait/firebase-php/src/Firebase/Exception/DatabaseApiExceptionConverter.php:65
61| case StatusCode::STATUS_PRECONDITION_FAILED:
62| return new Database\PreconditionFailed($message, $code, $e);
63| }
64|
> 65| return new DatabaseError($message, $code, $e);
66| }
67| }
68|
Exception trace:
1 Kreait\Firebase\Exception\DatabaseApiExceptionConverter::convertGuzzleRequestException(Object(GuzzleHttp\Exception\ClientException)) /home/pk.tapzap.net/public_html/vendor/kreait/firebase-php/src/Firebase/Exception/DatabaseApiExceptionConverter.php:37
2 Kreait\Firebase\Exception\DatabaseApiExceptionConverter::convertException(Object(GuzzleHttp\Exception\ClientException)) /home/pk.tapzap.net/public_html/vendor/kreait/firebase-php/src/Firebase/Database/ApiClient.php:190
Please use the argument -v to see more details.

Môi trường localhost vẫn chạy bình thường. Gặp lỗi này là do thời gian trên máy chủ đang bị đặt sai. Cần cập nhật lại thời gian trên máy chủ cho đúng.

Đầu tiên cài đặt ntp và ntpdate

yum install ntp ntpdate

Các lệnh khởi động ntp

# systemctl start ntpd
# systemctl enable ntpd
# systemctl status ntpd

Cập nhật cấu hình cho ntp

# ntpdate -u -s 0.centos.pool.ntp.org 1.centos.pool.ntp.org 2.centos.pool.ntp.org

Restart lại ntp và kiểm tra hệ thống đúng giờ chưa.

systemctl restart ntpd
timedatectl

Done!

Cương Phạm

Thêm bình luận