Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...
blank
Trang chủ » Nghiệp Code » Thiết lập laravel schedule tự động 20 giây

Thiết lập laravel schedule tự động 20 giây

Mặc định Laravel cung cấp các method schedule cho khai báo Cronjob:

Method Mô tả
->cron('* * * * *'); Run the task on a custom Cron schedule
->everyMinute(); Run the task every minute
->everyFiveMinutes(); Run the task every five minutes
->everyTenMinutes(); Run the task every ten minutes
->everyFifteenMinutes(); Run the task every fifteen minutes
->everyThirtyMinutes(); Run the task every thirty minutes
->hourly(); Run the task every hour
->hourlyAt(17); Run the task every hour at 17 mins past the hour
->daily(); Run the task every day at midnight
->dailyAt('13:00'); Run the task every day at 13:00
->twiceDaily(1, 13); Run the task daily at 1:00 & 13:00
->weekly(); Run the task every week
->weeklyOn(1, '8:00'); Run the task every week on Monday at 8:00
->monthly(); Run the task every month
->monthlyOn(4, '15:00'); Run the task every month on the 4th at 15:00
->quarterly(); Run the task every quarter
->yearly(); Run the task every year
->timezone('America/New_York'); Set the timezone

Trong Laravel thời gian tối thiểu giữa 2 lần chạy job là 1 phút. Vì 1 lý do nào đó cần phải chạy 1 job định kỳ 20-30s chẳng hạn. Khi đó ta cần khai báo 1 job chạy định kỳ 1 phút và chia nhỏ phần thực thi. Sửa lại file Kernel.php

 

protected function schedule(Schedule $schedule){ $schedule->call(function () use ($schedule) { $seconds = 10; $dt = Carbon::now(); $x= 60/$seconds; do{ echo $dt."\n"; Artisan::call('pokez'); Artisan::call('board'); time_sleep_until($dt->addSeconds($seconds)->timestamp); } while($x-- > 0); })->everyMinute();
}

 

 

Ở đây mình chạy 2 job pokez và board, để kiểm tra user, định kỳ 10s 1 lần.

Kiểm tra cho đúng, chạy lệnh `php artisan schedule:run` để xem kết quả. Nếu như này thì đã cấu hình đúng:

phamcuongt2@MacBook-Pro pokez.laravel.vip % php artisan schedule:run
Running scheduled command: Closure
2019-12-12 02:10:09
2019-12-12 02:10:19
2019-12-12 02:10:29
2019-12-12 02:10:39

 

blank

Cương Phạm

Thêm bình luận