Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Won’t Go Home Without You – Maroon 5

I asked her to stay Tôi cầu xin em ở lại But she wouldn’t listen Nhưng em lại không lắng nghe She left before I had the chance to say Em bỏ đi trước khi tôi có cơ hội để nói Oh Ôi The words that would mend the things that were broken Những lời nói có thể sẽ hàn gắn những điều đã đổ vỡ But now it’s far too late, she’s gone away Nhưng bây giờ đã quá trễ rồi, em đã bỏ đi Every night you cry yourself to sleep Mỗi đêm em nằm khóc một mình đi vào giấc ngủ Thinking why does this happen to me? Suy nghĩ tại sao điều này lại xảy ra với mình chứ? Why does every moment have to be so hard? Tại sao cuộc đời mình lại gặp nhiều khó khăn như vậy? Hard to believe that Rất khó để tin rằng It’s not over tonight Đêm nay sẽ chưa kết thúc đâu Just give me one more chance to make it right Chỉ cần cho anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm I may not make it through the night Có thể anh sẽ không sống sót qua đêm nay I won’t go home without you Anh sẽ không về nhà nếu không có em The taste of your breath, I’ll never get over Mùi hương từ hơi thở của em, anh sẽ không bao giờ quên được The noises that she make kept me awake Những lời mắng nhiếc của em cứ làm anh thao thức Oh Ôi The weight of things that remained unspoken Gánh nặng của những lời nói chưa được nói ra Built up so much it crushed us everyday Dồn lại ngày càng nhiều và làm tổn thương chúng ta hằng ngày Every night you cry yourself to sleep Mỗi đêm em nằm khóc một mình đi vào giấc ngủ Thinking why does this happen to me? Suy nghĩ tại sao điều này lại xảy ra với mình chứ? Why does every moment have to be so hard? Tại sao lại gặp nhiều khó khăn như vậy? Hard to believe that Rất khó để tin rằng It’s not over tonight Đêm nay sẽ chưa kết thúc đâu Just give me one more chance to make it right Chỉ cần cho anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm I may not make it through the night Có thể anh sẽ không thể sống sót qua đêm nay I won’t go home without you Anh sẽ không về nhà nếu không có em It’s not over tonight Mọi chuyện sẽ không kết thúc đêm nay đâu Just give me one more chance to make it right Chỉ cần cho anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm I may not make it through the night Có thể anh sẽ không thể sống sót qua đêm nay I won’t go home without you Anh sẽ không về nhà nếu không có em Of all the things I felt but never really shown Trong tất cả những điều anh cảm nhận nhưng không bao giờ thực sự thể hiện ra Perhaps the worst is that I ever let you go Có lẽ điều tồi tệ nhất chính là anh đã để em ra đi I should not ever let you go, oh oh oh Anh không nên bao giờ để em đi, oh oh oh It’s not over tonight Đêm nay sẽ chưa kết thúc đâu Just give me one more chance to make it right Chỉ cần cho anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm I may not make it through the night Có thể anh sẽ không thể sống sót qua đêm nay I won’t go home without you Anh sẽ không về nhà nếu không có em It’s not over tonight Đêm nay sẽ chưa kết thúc đâu Just give me one more chance to make it right Chỉ cần cho anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm I may not make it through the night Có thể anh sẽ không thể sống sót qua đêm nay I won’t go home without you Anh sẽ không về nhà nếu không có em

Từ khóa

Bài viết liên quan

Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!