Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát This Old Man – HooplaKidz

This old man, he played one Người đàn ông già, ông ấy chơi với số một He played knick-knack on my thumb Ông ấy gõ xương kêu knich-knack trên ngón cái của tôi With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone Với tiếng knick-knack của xương cổ, cho con chó cục xương This old man came rolling home Người đàn ông già về nhà bằng cách lăn tròn This old man, he played two Người đàn ông già, ông ấy chơi với số hai He played knick-knack on my shoe Ông ấy gõ xương kêu knich-knack trên giày của tôi With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone Với tiếng knick-knack của xương cổ, cho con chó cục xương This old man came rolling home Người đàn ông già về nhà bằng cách lăn tròn This old man, he played three Người đàn ông già, ông ấy chơi với số ba He played knick-knack on my knee Ông ấy gõ xương kêu knich-knack trên đầu gối của tôi With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone Với tiếng knick-knack của xương cổ, cho con chó cục xương This old man came rolling home Người đàn ông già về nhà bằng cách lăn tròn This old man, he played four Người đàn ông già, ông ấy chơi với số bốn He played knick-knack on my door Ông ấy gõ xương kêu knich-knack trên cửa nhà tôi With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone Với tiếng knick-knack của xương cổ, cho con chó cục xương This old man came rolling home Người đàn ông già về nhà bằng cách lăn tròn This old man, he played five Người đàn ông già, ông ấy chơi với số năm He played knick-knack on my hive Ông ấy gõ xương kêu knich-knack trên tổ ong With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone Với tiếng knick-knack của xương cổ, cho con chó cục xương This old man came rolling home Người đàn ông già về nhà bằng cách lăn tròn This old man, he played six Người đàn ông già, ông ấy chơi với số sáu He played knick-knack on my sticks Ông ấy gõ xương kêu knich-knack trên những que củi With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone Với tiếng knick-knack của xương cổ, cho con chó cục xương This old man came rolling home Người đàn ông già về nhà bằng cách lăn tròn This old man, he played seven Người đàn ông già, ông ấy chơi với số bảy He played knick-knack up in heaven Ông ấy gõ xương kêu knich-knack trên thiên đường With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone Với tiếng knick-knack của xương cổ, cho con chó cục xương This old man came rolling home Người đàn ông già về nhà bằng cách lăn tròn This old man, he played eight Người đàn ông già, ông ấy chơi với số tám He played knick-knack on my gate Ông ấy gõ xương kêu knich-knack trên cổng nhà tôi With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone Với tiếng knick-knack của xương cổ, cho con chó cục xương This old man came rolling home Người đàn ông già về nhà bằng cách lăn tròn This old man, he played nine Người đàn ông già, ông ấy chơi với số chín He played knick-knack on my spine Ông ấy gõ xương kêu knich-knack trên xương sống của tôi With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone Với tiếng knick-knack của xương cổ, cho con chó cục xương This old man came rolling home Người đàn ông già về nhà bằng cách lăn tròn This old man, he played ten Người đàn ông già, ông ấy chơi với số mười He played knick-knack once again Ông ấy gõ xương kêu knich-knack một lần nữa With a knick-knack patty-whack, give a dog a bone Với tiếng knick-knack của xương cổ, cho con chó cục xương This old man came rolling home Người đàn ông già về nhà bằng cách lăn tròn

Từ khóa

Bài viết liên quan

Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!