Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Sing A Song Of Sixpence – HooplaKidz

Sing a song of sixpence, a pocket full of rye Hát bài hát về đồng sáu xu, một túi đầy lúa mạch Four and twenty blackbirds baked in a pie! Hai mươi bốn con sáo nướng trong chiếc bánh When the pie was opened, the birds began to sing Khi chiếc bánh được mở ra, những con sáo bắt đầu hót Wasn’t that a dainty dish to set before the king? Đó không phải là cao lương mỹ vị để dâng cho vua sao? The king was in his counting house, counting all the money Nhà vua đang ở phòng tài vụ đếm tiền The queen was in the parlor, eating bread with honey Hoàng hậu ở trong phòng khách ăn bánh mì mật ong The maid was in the garden, hanging out the clothes Bà giúp việc ở ngoài vườn phơi quần áo When down came a blackbird who snapped off her nose! Một con sáo sà xuống mổ vào mũi của bà Sing a song of sixpence, a pocket full of rye Hát bài hát về đồng sáu xu, một túi đầy lúa mạch Four and twenty blackbirds baked in a pie! Hai mươi bốn con sáo nướng trong chiếc bánh When the pie was opened, the birds began to sing Khi chiếc bánh được mở ra, những con sáo bắt đầu hót Wasn’t that a dainty dish to set before the king? Đó không phải là cao lương mỹ vị để dâng cho vua sao? The king was in his counting house, counting all the money Nhà vua đang ở phòng tài vụ đếm tiền The queen was in the parlor, eating bread with honey Hoàng hậu ở trong phòng khách ăn bánh mì mật ong The maid was in the garden, hanging out the clothes Bà giúp việc ở ngoài vườn phơi quần áo When down came a blackbird who snapped off her nose! Một con sáo sà xuống mổ vào mũi của bà

Từ khóa

Bài viết liên quan

Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!