Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...
Trang chủ » Góc Chia Sẻ » Cấu hình hệ thống VPN trên Windows Server 2016

Cấu hình hệ thống VPN trên Windows Server 2016

I. Giới thiệu

Hiện nay Công ty có rất nhiều nhân viên làm việc từ xa, ban giám đốc công ty muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân viên, làm việc ở nhà cũng giống như làm việc tại văn phòng công ty. Bạn hãy thực hiện yêu cầu trên.

II. Chuẩn bị

– 01 máy Windows Server 2016 đã triển khai làm File Server
– 01 máy Windows Server 2016 sẽ xây dựng thành VPN Server
– 01 máy Windows 10 sẽ xây dựng thành VPN Client dùng để test

Mô hình Lab
Lab VPN Client to Site
III. Các bước chính xây dựng VPN Clients to Site

  • Phải xây dựng một máy VPN Server để tiếp nhận các yêu cầu kết nối mạng từ xa (còn gọi là Remote Access Server)
  • Cấp cho người dùng VPN Client một tài khoản có quyền đăng nhập vào VPN Server (gọi là Dial-In User)
  • Tại các VPN Clients tạo mới một kết nối mạng riêng ảo đến VPN Server (gọi là VPN Connection). Đăng nhập vào VPN Server bằng Dial-In User
  • Chọn giao thức truyền dữ liệu: L2TP, PPTP hay GRE/Ipsec tương ứng tại VPN Server và VPN Clients
  • Xác định phương thức mã hoá và chứng thực tương ứng tại VPN Server và VPN Clients
  • Trường hợp hệ thống tại VPN Server có sử dụng Firewall thì phải mở cổng (TCP port) cho luồng dữ liệu dịch vụ VPN từ các Clients đi vào được hệ thống nội bộ.

Client to Site VPN on Windows Server 2016

Video hướng dẫn VPN Clients to Site dùng PPTP trên Windows Server 2003

Video hướng dẫn VPN Clients to Site dùng L2TP Windows Server 2003

Cương Phạm

Thêm bình luận