Tự tìm hiểu

BigQuery: Tính thời gian chơi trung bình mỗi ngày kể từ khi cài đặt của User

Query: Avg Time Played per Days Since Install

 

SELECT
cast((timestamp_micros – first_open_timestamp_micros)/(1000000 * 60 * 60 * 24) as Int64) user_age_in_days,
(SUM(engagement_time_msec)/(1000 * 60))/COUNT(distinct uid) avg_min_per_user,
COUNT(distinct uid) users,
cast(SUM(engagement_time_msec)/(1000 * 60) as Int64) total_engagement_time_min
FROM
(
SELECT
user_pseudo_id as uid,
event_timestamp timestamp_micros,
user_first_touch_timestamp first_open_timestamp_micros,
event_name,
app_info.version,
max(case when event_dim_params.key = ‘engagement_time_msec’ then event_dim_params.value.int_value end) engagement_time_msec
FROM `overdrive-project.analytics_161082718.events_*`,
UNNEST(event_params) as event_dim_params
WHERE event_name = “user_engagement” AND (_TABLE_SUFFIX BETWEEN ‘20190526’ AND ‘20190531’)
GROUP BY
user_pseudo_id ,
event_timestamp,
user_first_touch_timestamp ,
event_name,
app_info.version
)
GROUP BY user_age_in_days
HAVING user_age_in_days >= 0 AND user_age_in_days < 100
ORDER BY user_age_in_days

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!